מדיניות סביבתית

חברת גימור מתכות ופלסטיק בע"מ מייצרת מוצרים איכותיים העומדים בחוקים, בתקנים, בתקנות, בדרישות ובמפרטים של לקוחותיה. עם זאת, כמובילה בתחומה, החברה רואה עצמה מחויבת גם למדיניות ניהול האיכות, הבטיחות, הבריאות והסביבה (אבב"ס) – על פי  חוקים והמפרטים הממשלתיים ובהתא לנהלים הפנימיים ולתקנים המוכרים*.

מדיניות האבב"ס מיושמת בניהול יחידות החברה (כולל יעדים, סקרי סיכונים,סקרי סביבה וכדומה), בהדרכות, ובאימונים והיא משולבת באופן מובנה בהגדרות התפקיד של עובדי החברה ומנהליה – בכל הדרגים. בנוסף, החברה מטמיעה את מדיניות האבב"ס גם בקרב קבלני המשנה והספקים, על מנת שיתאימו את תהליכי עבודתם לסטנדרטים הגבוהים שהציבה לעצמה.

לצורך עמידה ביעדי מדיניות האבב"ס, חברת גימור מתכות ופלסטיק בע"מ מתחייבת פועלת בתחומים הבאים:

  • לגלות ערנות להשפעות הסביבתיות של פעילותה ולבצע זיהוי, הערכה ובקרת סיכונים בטיחותיים, בריאותיים ואיכותיים.
  • למזער את רמת סיכון העובדים במהלך ביצוע פעילות חדשה או השבתת פעילות קיימת.
  • לפתח ולספק מוצרים ושירותים ברמות סיכון נמוכות.
  • לייעל את השימוש באנרגיה ובחומרים, תוך שימוש סביר במשאבים טבעיים ברי התחדשות ומזעור ההשפעות הסביבתיות השליליות.
  • לנהל ולהשתמש במחקרים קיימים העוסקים בהשפעות הסביבתיות של חומרי גלם, מוצרים, תהליכים, חומרי פליטה ופסולת – ובאמצעים למזעור השפעות שליליות אלה.
  • לקיים תוכניות היערכות לשעת חירום בשיתוף שירותי החירום של הרשויות הרלוונטיות והקהילה המקומית, תוך הכרה באפשרות להשפעות חוצות אזורים.
  • לתרום לפיתוח מדיניות ציבורית ותוכניות ממשלתיות ליוזמות חינוכיות, לשם העלאת המודעות להגנת הסביבה ולמדיניות ניהול האיכות, הבטיחות והבריאות.
  • לבחון ולהעריך מחדש את מדיניות האבב"ס בכל תקופה מוגדרת ולהתאים אותה לתנאים, לחוקים ולצווים התקפים באותה עת.

ת"י 2008: 9001 ISO, ת"י 2004:ISO 18001:2007,ISO 14001, ו-AS 9100 RCV C

מודעות סביבתית